Verksamheten påverkades av färre arbetsdagar under första kvartalet. Q1-rapport presenterad av vd Henrik Norrbom och finanschef Stein Yndestad på onsdagsmorgonen.

Delårsrapport Januari–mars 2024

Januari–mars 2024

 • De totala rörelseintäkterna uppgick till 769,9 MNOK (704,6), en ökning med 9,3 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 1,6 procent.
 • Intäkter från avtal med kunder uppgick till 758,9 MNOK (700,1), en ökning med 8,4 procent.
 • Justerad EBITA uppgick till 52,3 MNOK (59,4).
 • Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 2,9 MNOK (2,4).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 37,5 MNOK (46,0).
 • Periodens resultat var 21,3 MNOK (32,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44,2 MNOK (45,1).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,12 NOK (0,16).

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 1 april 2024 sålde det danska dotterbolaget Thornvig Jensen A/S sin avfalls- och containerverksamhet. Försäljningen har ingen väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapportering.
 • Den 17 april 2024 tecknade Norva24 avtal om att förvärva Vitek Miljø AS. Förvärvet avvaktar godkännande från Konkurransetilsynet och förväntas slutföras under andra kvartalet. Förvärvet kommer att tillföra omkring 120 MNOK i årliga intäkter.
 • Den 3 maj 2024 offentliggjorde Norva24 förvärvet av Nordic Powergroup Holding A/S. Förvärvet väntas tillföra 138 MDKK i årliga intäkter.
 • Den 16 maj 2024 offentliggjorde Norva24 förvärvet av Högtryckstjänst Syd AB. Förvärvet förväntas tillföra 19 MSEK i årliga intäkter.

God förvärvstakt, starka fyra första månader

Norva24 har fortsatt framstegen på vår strategiska väg under de första månaderna 2024.

Jag är särskilt nöjd med att kunna konstatera att de senaste sex förvärven har tillfört mer än 430 MNOK i årliga intäkter, däribland Vitek Miljø och Nordic Powergroup som vi offentliggjorde under andra kvartalet. De förvärvade företagen är av hög kvalitet och har sammantaget en justerad EBITA-marginal som är högre än marginalmålet på medellång sikt för Norva24.

Våra nyligen genomförda förvärv stärker vår marknadsställning i Tyskland, Norge och Danmark. Förvärvet av Baier är ett steg mot att skapa en större täthet i de södra delarna av Tyskland, medan förvärvet av Vitek Miljø och Klungtveit breddar vår geografiska räckvidd och vårt kunderbjudande i västra Norge. Högtryckstjänst Syd kommer att stärka vår ställning i södra Sverige. Nordic Powergroup och Kyrsting stärker vår position som nummer ett inom underhåll av infrastruktur under mark på den danska marknaden.

Värt att nämna angående verksamheten under första kvartalet 2024 är att den kalla vintern och det minskade antalet arbetsdagar påverkade våra resultat. Antalet arbetsdagar var 5 procent lägre under första kvartalet 2024 jämfört med första kvartalet 2023, och därför var den valutajusterade organiska tillväxten 1,6 procent. Om vi eliminerar kalendereffekterna när vi tittar på årets första fyra månader var vår valutajusterade organiska tillväxt 7,1 procent. Det minskade antalet arbetsdagar har en stor påverkan på lönsamheten under första kvartalet, men för årets fyra första månader ser vi en förbättrad marginal jämfört med föregående.

Vi fortsätter med vårt riktade och systematiska förhållningsätt till operativa förbättringar, med tre strategiska initiativ:

1. Prisoptimering, säkerställer kompensation för kostnadsinflationen

2. Förbättrat utnyttjande av fordon och personal

3. En nära uppföljning av underpresterande filialer genom benchmarking, närvarande ledarskap och strikta åtgärdsplaner

Vi är övertygade om att det strukturerade arbetet inom vart och ett av de tre strategiska initiativen, i kombination med synergier från förvärv, kommer att bidra till målet på medellång sikt att höja våra marginaler till 14–15 procent.

Sammanfattningsvis vill jag återigen lyfta fram den enorma återstående potentialen för en konsolidering av marknaden för underhåll av infrastruktur under mark (UIM). Med över 50 förvärv bakom oss är Norva24 den tydliga ledaren av denna konsolidering i Skandinavien och Tyskland. Vi kommer inte att sluta här och vår pipeline av potentiella förvärv är omfattande. Vår ambitiösa förvärvsagenda understöds av en stark finansiell position, med en skuldsättningsgrad (räntebärande nettoskuld/just. EBITDA LTM) på 2,2 gånger, vilket innebär att vi är väl rustade för att hålla tempot uppe i vår förvärvsdrivna tillväxt framöver för att nå vårt intäktsmål till 2025 om 4,5 miljarder NOK.

Kombinerat med de starka megatrenderna som driver vår bransch gör det mig mycket optimistisk om prognosen för framtida värdeskapande, och jag ser fram emot att rapportera om framstegen som väntar.

For further information:
Henrik Norrbom, Group CEO
Tel. +46 72 708 1515
Henrik.norrbom@norva24.com

Stein Yndestad, Group CFO
Tel: +47 916 86 696
stein.yndestad@norva24.com