”Istället för att vänta tills det blir stopp – underhållsspola!” – Desiree Nilsson, VD Norva24 Miljövision

Vi ser idag tydliga klimatförändringar och att samhällena förtätas, mindre vegetation som kan hjälpa till att ta hand om den ökade nederbörden, samt ett parallellt undermåligt underhållsarbete av vårt ledningsnät. Vi lever i en tro att allt som rinner ner i brunnar och avlopp försvinner, spolar man så är det borta. Regnet försvinner när det rinner ner i dagvattenbrunnarna. Men återkommande problem med översvämningar på sina platser visar på motsatsen, med skador på fastigheter och infrastruktur som följd. 

Klimatförändringarna härleds till en känd debatt om orsaker och förändringen i samhällets uppbyggnad och struktur kopplas till den ökade befolkningsmängden och ett förändrat boendemönster. Översvämningsproblematiken däremot borde till större del härledas till ett undermåligt och bortprioriterat underhållsarbete, snarare än en ökad befolkning och förtätning.

Vi behöver spola och rensa. Dagvattenbrunnarna behöver rensas från sand, löv, skräp och pinnar. Ledningarna belastas löpande med avlagringar som påverkar funktion och genomströmning till det sämre. Så istället för att vänta tills det blir stopp – underhållsspola! Med jämna mellanrum och enligt en fastslagen underhållsplan skapas struktur och därmed kostnadsbesparingar, förlängd livslängd och inte minst ökad funktionalitet.

Mitt tips – när det regnar – åk ut och kartlägg behoven. Var brister funktionen och var blir det översvämningar?

Vi på Norva24 hanterar gärna schemalagda underhållsplaner och bistår flertalet kunder idag, på många orter runt om i Sverige. Parallellt erbjuder vi inom koncernen en unik metod för tillskottsvattenutredning via vårt systerbolag IRG Rörinspektion. Metoden är framtagen i samarbete med flera av våra kommunala kunder och är mycket uppskattad. 

”I framtiden är min förhoppning bättre kartläggning och förebyggande arbete”

Desiree Nilsson, VD Norva24 Miljövision

Vad gäller frekvens menar vi att spillvattenledningarna klarar ett femårsintervall, precis som fastighetsstammarna. Dagvattenledningar och dagvattenbrunnar däremot kräver underhåll mer regelbundet och insatser minst en gång per år. Brunnarna behöver tömmas varje vår när gatorna sopats på sand, och ibland behövs en insats även under hösten då träden fällt sina löv. Annars är risken för stopp och översvämningar stor.

Utöver Norvas kompetens inom underhållsplanering och utredning lyfter jag gärna fram de geografiska och kapacitetsmässiga fördelarna. Våra systerbolag är verksamma upp till Mälardalen och utöver den geografiska täckningen ser vi även klara kundfördelar när vi rent kunskapsmässigt kan erbjuda kunden en helhetslösning. Äger du till exempel en fastighet behöver du inte anlita flera olika bolag för att få hjälp med helheten – vi hjälper till inne i såväl som utanför fastigheten.

Vi har företrädesvis pratat underhåll men även vid uppdrag av mer akut karaktär bidrar vår storlek och samarbetet mellan systerbolagen till att kapacitetsmässigt täcka upp för att kunna serva kunden on demand och när behov finns.

I framtiden är min förhoppning bättre kartläggning och förebyggande arbete. Min personliga åsikt är att det är just bristen på underhåll som skapar mer översvämningsproblematik än ovan nämnda klimat- och samhällsförändringar. Här finns stora pengar att spara och vi på Norva24 är gärna en tillförlitlig partner som bygger arbetet på lång erfarenhet och hög kapacitet och kunskap.

Desiree Nilsson, VD Norva24 Miljövision