Relining istället för stambyteRelining är ett ekonomiskt och effektivt alternativ till ett traditionellt stambyte. Idag utförs relining av bostäder och fastigheter till privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och kommuner och vi utför tjänsten med lång erfarenhet och hög kompetens inom koncernen.

Fastigheten behöver inte evakueras under ingreppet, vilket är en stor fördel jämfört med den traditionella metoden som innebär stambyte.

1. Informationsmöte
Vi börjar med att informera alla berörda parter om vad som kommer att ske och hur det går till. Alla informationsinsatser till de boende planeras och förankras hos beställaren.

2. Rensning
Vi demonterar t ex rensluckor eller anslutningar och mekaniskt rensar med ett roterande rensverktyg samt spolar och filmar.

3. Inspektion
Med videokamera görs en noggrann undersökning av avloppssystemet där alla aktuella delar inspekteras. Varje avvikelse dokumenteras.

4. Gjutning av nya rör
Nu går vi in och gjuter de nya rören inuti de gamla. Efter härdning finns ett helt rör inuti det gamla.

5. Kontroll/dokumentation
När de nya rören har härdat är resultatet ett nytt avloppssystem med mycket starka, skarvlösa och självbärande rör. Vi kontrollerar kvaliteten på de nya rören med en kamera för inspektion – alla ledningar dokumenteras med spårbarhet på film.

6. Överlämning
Sist av allt överlämnas dokumentationen till uppdragsgivaren. Allt material dokumenterat på film lämnas tillsammans med en signerad kontrollplan till fastighetsägaren/ uppdragsgivaren.


”Förutsatt att det används på rätt ställe är där miljömässiga, ekonomiska och byggtekniska fördelar. Jämfört med ett stambyte är totalkostnaden oftast lägre och risken för oförutsedda utgifter betydligt mindre. ”Behöver man vid ett stambyte gräva upp exempelvis en ledning kanske man inte alltid tänker på att bottenplattan som hela huset vilar på kan ha en bärande konstruktion. Eller så råkar man gräva av en fjärrvärmeledning eller en elkabel”, säger Andreas Lindelöf, VD Stockholm Relining, och med mångårig erfarenhet inom branschen.


Parallellt med den ekonomiska aspekten och den lägre projektkalkylen pekar Andreas på fördelarna för de boende. En veckas rörinfodring jämförs med fem månaders projekttid vid stambyte. 

Mindre miljöpåverkan

Kostnadseffektivt

Ingen asbesthantering

Längre garanti

Arbetet räknas i dagar

Dokumenterad livslängd – 50 år


Inom branschen ser Andreas klara fördelar för Norva24 där utnyttjade synergier och kunskapsutbyte mellan länderna ger ett positivt försprång i relation till branschkollegorna. ”Idag ser vi ett samröre mellan länderna inom koncernen och vi kan tillvarata varandras erfarenheter och kunskaper. Vi har skapat en teknisk grupp där jag har rollen som ordförande och där en annan kollega från Stockholm Relining också sitter med. Här arbetar vi aktivt för att ständigt optimera vårt erbjudande. I Tyskland är man ganska stora inom relining och eftersom vi är en europeisk grupp som faktiskt tittar på ett globalt problem så kan vi hitta viktiga synergier mellan länderna”.
Just nu pågår kartläggning och utvärdering av de olika dotterbolagen på internationell nivå. Något som sedan ska mynna ut i en koncerniell skola. 

  – Andreas Lindelöf, VD Stockholm Relining  


s intervjun i sin helhet

Lång erfarenhet i branschen

Den samlade erfarenheten inom den internationella Norva24-koncernen är lång och bygger på flertalet referensprojekt i Sverige, Tyskland och Norge. Därtill adderas ett pågående och löpande samarbete mellan länderna för att driva utveckling och ligga i framkant. De svenska Norva24-bolagen bygger sin verksamhet på tekniska försprång sett till branschen i stort och flertalet år inom reliningsbranschen. Resursfördelning och erbjuden expertis mellan de lokala systerbolagen bäddar för ett komplett helhetserbjudande till våra kunder – oavsett var i Sverige de befinner sig.

Effektivt för våra kunder – hög kapacitet och lång erfarenhet

Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser och de är kända för sin kompetens och höga servicekänsla. En kombination av erfarenhetsbaserad problemlösning och innovativt nytänkande skapar bra förutsättningar för nöjda kunder och väl genomförda uppdrag.

Med rent vatten i fokus och med hjälp av en högteknologisk maskinpark skapas de bästa förutsättningarna för våra medarbetare att utvecklas, utmanas och trivas på sitt arbete. Uppdragen tar vi oss an på ett lösningsorienterat och kundfokuserat sätt och tillsammans servar vi våra kunder på den höga nivå som de förväntar sig.

Lokal kunskap och nationell styrka. Dessa ledord definierar Norva24, tillsammans med samtliga dotterbolag på flera orter runt om i Sverige. Fördelen för kund kopplas till en kännedom om orten i kombination med koncernens maskinkapacitet och delade erfarenhet. Därtill erbjuder vi ett samlat tjänsteutbud där kunden endast behöver vända sig till en leverantör – utöver spolning hjälper vi våra kunder med bland annat rörinspektion och slamsugning.

Tillsammans skapar vi effektivitet och resultatinriktad problemlösning. Vi bygger långsiktiga relationer och vet att det gynnar båda parter.