Underhåll sparar pengar

En förebyggande stamspolning är en god investering. Fastighetens stammar växer idag igen betydligt snabbare än förr. Orsaken är bland annat allt fler kemikalier i avloppsvattnet, fett, snålspolande toaletter och en lägre temperatur på varmvattnet. Bristande underhåll är ofta orsaken till igenslammade avloppsstammar, vilket förr eller senare leder till stopp med besvärliga översvämningar och vattenskador som följd.

Hur ofta ska man stamspola?

Med en regelbunden rengöring återfår avloppsstammarna sin normala funktion, livslängden förlängs och obehaget för de boende minskar drastiskt.

Vi rekommenderar stamspolning vart femte år för att undvika kostsamma akututryckningar, till exempel vid översvämningar eller illaluktande och kluckande avlopp.


Spara pengar

Löpande underhållsspolning minskar risken för stopp i avloppet som kräver akuta jourutryckningar och insatser efter översvämningar och vattenskador.


Förlängd livslängd

Kontroll på avloppsledningarna gynnar livslängden och återkommande spolning har bevisligen effekt på ledningarna och dess livslängd.

Bättre funktion

Spolning av stammarna är ett utmärkt verktyg för att hålla rören i skick. Eftersatt underhåll kan resultera i att du måste göra ett stambyte och i värsta fall riva hela kök eller badrum. 


”Underhållsspolning av fastighetens stammar gynnar både fastighetsägaren och lägenhetsinnehavaren och bristande rutiner leder förr eller senare till stopp, med besvärliga översvämningar och vattenskador som följd.


En generell rekommendation till våra kunder handlar om en uppdragsfrekvens om cirka fem år. Självklart kan det variera mellan fastigheter, men utgår fastighetsägaren från vart femte år ligger underhållsplaneringen bra till. – Kalle Hellgren, VD LGT 


Läs intervjun i sin helhet

Så här går det till:

  • Vi börjar med att sätta upp en arbetsplan för att säkerställa att samtliga fastigheters avlopp blir spolade (effektivast blir det om vi får tillgång till fullständiga ritningar över avloppssystemet).

  • Vår moderna maskinpark och kompetenta operatörer inleder arbetet – vi börjar med att spola rören längst ner i fastigheten.

  • Vi arbetar oss sedan uppåt – våning för våning, genom de lägenheter och lokaler som har avloppsledningar. Rören spolas i varje kök och badrum till dess att vi får ett önskvärt flöde. En kombination av hett vatten och högt tryck gör att fett och avlagringar smälts bort och spolas ut i det kommunala avloppsnätet där det sedan tas om hand i de centrala reningsverken.

  • Avloppssystemet är nu i toppskick och redo att fungera i ett antal år framåt utan att rören sätts igen.

Jour 24/7 – självklart

Har du ett akut problem med läckande avlopp eller översvämning? Våra dotterbolag har jour och är alltid redo att rycka ut oavsett tid på dygnet!

Vi har flera komplett utrustade bilar över stora delar av Sverige och vi är snabbt på plats när du behöver oss.

Lokal kunskap och nationell styrka. Dessa ledord definierar Norva24, tillsammans med samtliga dotterbolag på flera orter runt om i Sverige. Fördelen för kund kopplas till en kännedom om orten i kombination med koncernens maskinkapacitet och delade erfarenhet. Tillsammans skapar vi effektivitet och resultatinriktad problemlösning. Vi bygger långsiktiga relationer och vet att det gynnar båda parter.